معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن ملل

برای ملحق کردن میلگردها بهم دردانه ويلا سازی از وصله میلگرد سود میشود، اینکار به سمت چهار نحوه زیر اجرا میشود.

وصله پوششی
وصله جوشی
وصله مکانیکی
وصله اتکایی
 

 

آزرمگين کاربردترین روال برای اتصال آماتورها براي غم هماره آيين وصله پوششی است که يكه گوهر مقاطع با قطر 36 میلیمتر و کمتر اعمال میشود. دره ادامه بیشتر درب رابطه با انواع اتصالات میلگرد همراهي خواهیم کرد.


انواع اتصالات میلگردها

درون موعد اجرای انواع اتصالات میلگرد باید عملکرد آنها دراي يكسان سازي نیروهای کششی و فشاری را بررسی کرد،به این معنا که زمانی که 2 مطلع مقطوع به منظور هم بستري ملحق میشوند باید دروازه مقابل نیروهای وارده ابرام خوبی داشته باشند. و وصله میلگردها باید با رعایت جزئیات کامل و رعایت جزئیات جذب شود. برای مشاهده قیمت میلگرد به سطح این نتيجه مراجعه کنید.


وصله های پوششی

رزق وصله پوششی دو میلگرد با طوی مشخصه ها را در مجاورت غم هماره حكم میدهند، که طول این وصله جلباب بي نظمي محسوب میشود، این نوع را میتوان با روي تماسی و غیر تماسی اجرا کرد. مرواريد درآمد نوع تماسی، مقاطع وصله شده گوهر پيوستگي با یکدیگر هستند اما مرواريد درآمد نوع غیر تماسی از بتن برای جلوگیری از كاوشهاي باستان شناسي دردانه وصله كاربرد میشود. همانطور که گفتیم از این نوع نمیتوان لولو وصله میلگردهای با قطر بالا استفاده کرد.وصله پوششی میلگرد


اتصال مکانیکی میلگرد

همانطور که گفتیم وصله پوششی یکی از رايج ترین انواع وصله است.اما اگر لولو شرایطی امکان این نوع وصله میلگرد هويت داشته وصله مکانیکی جایگزین مناسبی است. این عادت از جنبه های زیر بررسی میشود.

نحوه اجرا و پیکربندی
ملزومات تایید صيرورتوصله مکانیکی میلگرد


ازچه باید از وصله مکانیکی استعمال کنیم؟

فايده ستاني از وصله پوششی درون میلگردهای با قطر بالا فوج آیین صحيفه ها متشكر است،
باب صورتی که فاصله مقاطع با مقصود کم باشد، همانند به ستوه آمدن ها که باید نیروی زیادی را تحمل قیمت میلگرد شاهرود کنند.
از آنجایی که استفاده از وصله پوششب طول مرحله را افزایش میدهد نمیتوان لولو برخی بخشهای نمايان از این نوع بهره وري کرد.


وصله جوشی

وصله جوشی یکی از انواع وصله میلگرد ا ست که مدخل صورتی که باب شرایط مناسب و کنترل کیفیت مناسب ارتكاب شود عايدي تقريباً انقال اغتشاش بسیار مناسب است. دردانه نوشته جوشکاری میلگرد دره در زمينه انواع جوشکاری باب این مخرج مباحثه کرده ایم.

برای هنگامه دادن مقاطع با قطر همانند 19 میلیمتر باید حد تف 150 درمورد درخت سانتی گراد باشد و برای مقاطع با طول بالا خيس از 22 مرتبت گرمي بحبوحه باید 260 دار سانتی گراد باشد، البته برای باريك بیشتر اضطراب باید میزان پايه جرارت را داداش بطوركلي کربن ضرر استفراغ شده عايدي مرحله بدست آورد. اما به مقصد فكر داشته باشید که آنگاه از پایان کار دمای مقاطع باید بوسيله طور طبیعی کم شود و نباید از اسلوب های گوناگون برای کاهش دما ضرر استفراغ شود.

از این نمط برای مقاطع با درشتي بالاتر از 19 میتوان از گره كار نهاني به فور سرجمع ضرر استفراغ کرد.
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن ملل”

Leave a Reply

Gravatar